بیا که خاک رهت من...

روانه سوی تو باشد ز سینه تیر دعایم   

زبان شده قاصر گرفته صوت و صدایم 

نگر به چشم پر آبم برای دیدن رویت

و آه نیم شبانم ز سوز صدق و صفایم

اگر دمی تو بگیری سراغ دلشده ات را

رها ز بود و نبودم ، تمام مهر و وفایم

صدای ناله من را به کوچه باغ شهیدان

تمام شهر شنیدند شکوه ها به خدایم

فدای روی چو ماهت تمام جان وجهانم

بیا که خاک رهت من،شهی وکم ز گدایم

/ 2 نظر / 23 بازدید
سعیدی راد

چند توصیه جز درموارد خاص و اجبار از شکسته کردن کلماتی مثل از و اگر و چون و ... اجتناب کنید در شروع مصرع فعل نیاورید مثل نگر به چشم پر آبم... سعی شود دو مصرع هر بیت کامل کننده هم باشند البته بیت اول معمولا استثنا است به خاطر ضرورت قافیه

کشاورزی

سروده زیبا و روانی است خداوند از شما راضی باشد از اینکه از شهیدان و انتظار دلدار گفته اید.